۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

سهم

سنگینی تپانچه برشقیقه
لغزش پا بر صخره های دره
کدامین بود؟
سهم کدامیک بیشتر؟

گلوله ای در کار نبود

0 نظرات: