۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

کاشکی

"کاشکی، کاشکی، کاشکی...

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی...

در کار، در کار، در کار..."

عجب، انگار همین دیروز بود. روزها از پی هم آمدند و بی هیچ قضاوتی گذشتند.

0 نظرات: