۱۳۸۸ اسفند ۱۴, جمعه

In the Mood for Love

"این لحظه ی بیقراریست، باید سر خود را کمی پایین تر بیاورد. اما نمی تواند، به خاطر اینکه جرات ندارد.""- می دانی قدیم، وقتی کسی رازی داشت و نمی خواست با کسی در میان بگذارد چه کار می کرد؟

- نظری ندارم

- می رفت بالای کوه، درختی پیدا و سوراخی در آن ایجاد می کرد. راز را در آن سوراخ زمزمه می کرد و سپس آن سوراخ را با گل می پوشاند و می گذاشت آن راز برای همیشه در همانجا بماند.

- چه درددناک، می روم یه کم دراز بکشم. همه مثل تو نیستند. من یه آدم عادی هستم مثل تو راز ندارم تو همه چیز را قاطی می کنی

- یه چیزی رو بهم بگو

- من رازی ندارم، بریزش بیرون رفیق""او سال های ناپدید شده را به یاد می آورد، همان طور که پشت یک پنجره غبارگرفته ایستاده و نگاه می کند. گذشته آن چیزیست که می تواند به آن نگاه کند، بدون آنکه بتواند آن را لمس کند. هر آن چیزی که می بیند تیره و تار است."

In the Mood for Love (2000)

0 نظرات: